Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Personel Kaynağı


Deniz Kuvvetleri KomutanlığŸı Personel KaynağŸı ޞunlardır;

Subay KaynağŸı

Deniz kuvvetleri subay kaynağŸı iki grupta toplanmaktadır.

Muharip Sınıflar;

Deniz, Deniz Piyade, Deniz İstihkam ve İstihbarat sınıfları Deniz Harp Okulundan yetiştirilmektedir. Ayrıca, Sahil Güvenlik KomutanlığŸı adına bulunan öğŸrenciler de Deniz Harp Okulunda eğŸitim-öğŸretim görmektedir. Deniz Harp Okulu’nun öğŸrenci kaynağŸı Deniz Lisesi ve sivil liselerdir.

Yardımcı Sınıflar;

İkmal ve Mühendis sınıfı subaylar çoğŸunlukla Deniz Harp ÖğŸrencileri arasından seçilmekteyken, dış kaynaktan temin edilen subaylar tüm yardımcı sınıflarda istihdam edilebilmektedir.

Astsubay KaynağŸı

Deniz Kuvvetleri KomutanlığŸı astsubay sınıfları iki grupta toplanmaktadır.

Muharip Sınıflar;

 • Topçu
 • Güdümlü Mermi
 • Uçak Bakımı
 • Torpidocu
 • Mayın
 • Seyir
 • Porsun
 • Sonar
 • Harekat
 • Bilgi Teknolojileri
 • Çarkçı
 • Kazancı
 • Motorcu
 • Elektrikçi
 • Yara Savunma
 • Elektronik
 • Deniz Piyade
 • Deniz İstihkam
 • İstihbarat

Yardımcı Sınıflar;

Uzman Erbaş ve Er KaynağŸı

Deniz Kuvvetleri KomutanlığŸı uzman erbaş sınıfları şunlardır.

 • Topçu
 • Serdümen
 • Porsun
 • Mayıncı
 • Telsiz
 • Dz.Piyade
 • Motorcu
 • Elektrikçi
 • Yara Savunmacı
 • ޞoför
 • KurbağŸa Adam
 • İkmalci
 • Denizaltıcı(İkmal)
 • Sıhhıye
 • Mekanikçi
 • İstihkamcı
 • Kademeci

Uzman erbaş kaynağŸını, en az lise ve meslek lisesi mezunu, halen askerlik görevini yapan erbaş/erler ile 26 yaşından gün almamış olması şartıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlardan karşılanmaktadır.

Erbaş ve Er KaynağŸı

Nüfus kütüğŸünde yazılı olan yaşına göre 20 yaşına girdiğŸi yılın Ocak ayından başlamak üzere , 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve değŸişiklikleri gereğŸince Askerlik hizmeti yükümlülüğŸü altına giren Türk erkeklerinden MSB Askeralma Dairesi BaşkanlığŸı tarafından deniz sınıfına ayrılan yükümlülerden oluşur. Deniz Kuvvetleri KomutanlığŸı erbaş/er sınıfları uzman erbaş sınıflarıyla aynıdır.

Devlet Memuru KaynağŸı

Dz.K.K.lığŸı ve bağŸlısı birlik/kurumlarda 657 ve 2914 Sayılı Yüksek ÖğŸretim Personel Kanununa tabi olarak istihdam edilen personelin hizmet sınıfları:

657 Sayılı Kanuna Tabi Sınıflar

2914 Yüksek ÖğŸretim Personel Kanununa Tabi Sınıflar

Yukarıda belirtilen hizmet sınıflarında istihdam edilen personelin kaynağŸı ve temin usulleri:

1. Açıktan Memur Alımı:Bu kapsamda alınacak personel işlemleri Genelkurmay BaşkanlığŸı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk defa devlet memurluğŸuna atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir. Buna göre açıktan memur alımları ülke çapında trajı yüksek gazeteler ve www.dzkk.tsk.mil.tr internet adresinden kamuoyuna duyurulmaktadır. Yapılacak duyurularda açıktan alımı yapılacak unvan, miktar ve adaylarda aranılan nitelik şartlar, başvuru merkezleri, müracaat tarihleri ile merkezi sınav sonuçlarına ve/veya Dz.K.K.lığŸına sınav açma yetkisi verdiğŸi komutanlıklarca yapılacak sınav sonuçlarına göre personel alınacağŸı yer almaktadır.

2. Tekrar Memuriyet Görevine Atanma: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya diğŸer personel kanunlarına tabi iken istifa suretiyle görevinden ayrılanların , müracaatları üzerine, açıktan memur alımı kapsamında Dz.K.K.lığŸı Devlet Memurları Personel İşlemleri Yönergesi’nde yer alan kriterlere göre yapılan değŸerlendirmeyi müteakip uygun görülenler 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 92’nci maddesine göre yeniden memuriyet görevine atandırılmaktadır.

3. Naklen Atanma : Dz.K.K.lığŸı ve bağŸlısı birlik/kurumlarda görev almak isteyen devlet memurlarının naklen atanma talepleri atanma istemiş oldukları bölgedeki münhal kadro ve hizmet ihtiyacı, fiili kadro, eğŸitim durumu, atanma istek gerekçesi, yaş ve halihazırda görev yapmış olduğŸu kurumdaki başarı durumu dikkate alınarak 657 Sayılı Kanun’un 74’ncü maddesine istinaden yapılmaktadır.

4. Yasal Zorunluluk Nedeniyle Temin Edilen Personel:

a) Terör eylemleri nedeni ve etkisiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malül olan kamu görevlileri, er ve erbaşların varsa eşlerini, yoksa çocuklardan birisini, çocukları da yoksa kardeşlerden birisini veya malül olup da çalışabilir durumda olanların İçişleri BakanlığŸı’na yapacakları müracaatları müteakip anılan bakanlıkça yerleştirilenlerin ataması,

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu Genel Md.lüğŸü tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasında yapılan sınavlarda başarılı olan adayların atanması,

c) Çalışma gücünün %40 ve üzerinde kaybı olan engelliler için ülke çapında trajı yüksek gazeteler ve www.dzkk.tsk.mil.tr internet adresinden kamuoyuna yapılacak duyuruyu müteakip yapılacak sınav sonucuna göre,

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 54’ncü maddesine göre yapılmaktadır.

İşçi KaynağŸı

İşçi, Dz.K.K.lığŸı bağŸlısı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa ve yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personeldir.

1. Açıktan İşçi Alımı : Dz.K.K.lığŸına açıktan işçi alımları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeliğŸine göre yapılmaktadır.İşçi alım talepleri, yönetmelik gereğŸince Türkiye İş Kurumu tarafından internet aracılığŸıyla ilan edilmektedir. Durumları, Türkiye İş Kurumunca yayımlanan işçi alım ilanında belirtilen şartlara (yaş, tahsil, meslek, ikamet, askerlik durumu vb.) uygun olan şahısların Türkiye İş Kurumu ünitelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

2. Askerlik Dönüşü İşe Alınma: Askeri işyerlerinde çalışmakta iken askerlik görevi nedeniyle iş sözleşmesi sona eren işçiler, terhislerini müteakip, 3 ay içinde ayrıldıkları işyerine başvurdukları takdirde, sınavsız olarak ayrıldıkları ücret derecesinden aynı meslek kolunda veya branşına uygun başka bir meslek kolunda işe başlatılırlar.

3. Naklen Atama: 4857 sayılı İş Kanununda işçilerin nakilleri ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Askeri işyerlerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesine göre; işçilerin şahsi veya ailevi mazeretleri nedeniyle kendi istekleri ile ya da işverenin başka bir işyerindeki işçi ihtiyacı nedeniyle Milli Savunma BakanlığŸı ve Kuvvet Komutanlıkları bağŸlısı işyerleri arasında nakil işlemi yapılır. Askeri işyerleri ile diğŸer kamu kurum ve kuruluşları arasında işçi nakli mümkün bulunmamaktadır.

4. Yasal Zorunluluk Nedeniyle Temin Edilen Personel :

a) Engelli İşçi Alımı : Engelli işçi alımları, Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri YönetmeliğŸi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeliğŸine göre yapılmaktadır.

b) Terör MağŸduru İstihdamı : Kamu kurumlarının terör mağŸduru çalıştırma zorunluluğŸu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun EK-1 nci maddesi (B) fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, terör mağŸduru kadrolarına atamalar doğŸrudan İçişleri BakanlığŸınca yapılmaktadır.

c) Eski Hükümlü İstihdamı : Askeri işyerleri, eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğŸünden muaftır.

ç) Korunmaya Muhtaç Çocuk Statüsünde İşçi İstihdamı : 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun EK-1 nci maddesine göre; kamu kurum ve kuruluşlarının her yılbaşındaki memur, sözleşmeli ve işçi personel kadrolarının % 0,1’i oranında korunmaya muhtaç çocuk istihdam etmeleri yükümlülüğŸü bulunmaktadır. Bahse konu hüküm gereğŸi, Dz.K.K.lığŸının kontenjanı tespit edilmekte ve eksik kontenjanlar, Çocuk Hizmetleri Genel MüdürlüğŸü tarafından gönderilen adaylar arasında yapılacak seçme sınavı ile tamamlanmaktadır.

d) Terör Olaylarının Sebep ve Tesiri Sonucu Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) Statüsünde İşçi Alımı: 4857 sayılı İş Kanununun 30'uncu maddesine göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler, mevcudun %2 oranında terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları (TMSY) meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: "Terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağŸlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığŸını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenler" olarak tanımlanmıştır. Bahse konu işçi alımları Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeliğŸine göre açıktan işçi alımındaki usuller ile Türkiye İş Kurumu aracılığŸı ile yapılmaktadır.

Okunma Sayısı :83726
Güncelleme Tarihi : 25-04-2017