Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu

Tanımlar ve Kısaltmalar


Aktivasyon

BLACKSEAFOR gemilerinin bir limanda veya denizde faaliyetleri icra etmek maksadıyla toplanmasıdır.

Aktivasyon Periyodu

Bir aktivasyonun başlangıç ve bitişi için planlı zaman dilimidir.

Aktivasyon Programı

BLACKSEAFOR'un kendisine tevcih edilen fonksiyonları yerine getirmek üzere önceden belirlenen ve tayin edilen planlı olaylardır.

COMBLACKSEAFOR

BLACKSEAFOR Komutanıdır.

Confidential(Özel)

Yalnızca BLACKSEAFOR faaliyetleri için Taraflar arasında kullanılan belgelerin gizlilik derecesidir.

Oydaşma

Oydaşma, bir kararın alınmasına herhangi bir Tarafça karşı çıkılmaması, itiraz anlamına gelebilecek fikir beyan etmemesi anlamını taşımaktadır.

COS BLACKSEAFOR

BLACKSEAFOR Kurmay Başkanıdır.

Tatbikatlar

BLACKSEAFOR görevleri dahilinde Planlama, Hazırlık ve İcra safhalarını da kapsamak üzere, eğitim ve askeri durum muhakemesi maksadıyla icra edilen askeri bir manevra ya da simule edilmiş deniz harekatıdır.

Kuvvet

Anlaşmaya akid tarafın resmi vazifelerle BLACKSEAFOR (Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu) görevleri ile ilgili olarak görevlendirilmiş, bir diğer akid tarafın bölgesinde bulunan askeri unsur ve birimleridir.

Tam Komuta

Üst rütbeli bir subaya, astlarına emir vermesi için tanınan askeri yetki ve sorumluluktur. Bu çeşit Komuta, askeri harekat ve idarenin bütün vechelerini kapsar ve sadece milli silahlı kuvvetler dahilinde uygulanır. BLACKSEAFOR Komutanı'nın BLACKSEAFOR’a tahsisli kuvvetler üzerinde tam komuta yetkisi yoktur.

BLACKSEAFOR Harekat Kontrol Makamı Karargahı

BLACKSEAFOR’un Harekat Kontrolünden sorumlu Amiral rütbesindeki subayın bulunduğu karargahtır.

Ev Sahibi Ülke

BLACKSEAFOR faaliyetlerinin icra edildiği Taraf ülkedir.

Sınıflandırma Seviyesi

BLACKSEAFOR’un faaliyetlerine ilişkin resmi bilgilerin herhangi bir formda korunması için tespit edilmiş güvenlik seviyesidir.

Lojistik Destek

Lojistik planlama ile lojistik ihtiyaçlara ilişkin faaliyetleri desteklemektir.

Karşılıklı Kullanılabilirlik

Sistem, birlik ve kuvvetlerin diğer sistemlerden, birliklerden ve kuvvetlerden istifade edebilmesi, diğer sistemlere, birlik ve kuvvetlere hizmette bulunabilme yeteneği ve birlikte görev yapabilme fonksiyonunun etkin olarak çalışabilmesidir.

Gözlemci

BLACKSEAFOR faaliyetlerini davet üzerine izleyebilen üçüncü devletlerin veya uluslararası kuruluşların temsilcileridir.

BLACKSEAFOR’un Harekat Kontrol Makamı (OPBLACKSEAFOR)

Harekat Kontrol Makamının görevlerini icra etmekten sorumlu bulunan ve bir daimi karargahı olan, BLACKSEAFOR emir komuta zincirinde yer alan Amiral rütbesinde bir subaydır.

Harekat

BLACKSEAFOR görevlerinin icrasına yönelik faaliyetlerdir.

Harekat Komutası

Bir Komutana vazifeler veya görevler vermesi, birlikleri konuşlandırması, yeniden kuvvet tahsisi ve lüzumlu görülen şekilde harekat ve/veya taktik kontrolü elinde bulundurması veya bu yetkiyi devretmesi için tanınan yetkidir. Bu yetki İdari komutayı veya lojistik sorumluluğu kapsamaz. Harekat Komutası bir Komutanın emrine verilen kuvvetleri belirtmek için de kullanılabilir.

Harekat Kontrolu

Genellikle fonksiyon, zaman ve yer bakımından sınırlandırılmış bulunan özel vazifeleri veya görevleri ifa edebilmesi, ilgili birlikleri konuşlandırması ve bu birliklerin taktik kontrolünü elinde bulundurabilmesi veya devretmesi maksadıyla bir Komutana, emrine verilen kuvvetleri sevk ve idare etmesi için tanınan yetkidir. Harekat Kontrolü ilgili birliklerin bağlı unsurlarının ayrı olarak kullanılmak üzere tahsis edilmeleri yetkisini içermez. Keza, İdari ve lojistik kontrolü de içermez.

Harekata Yönelik Belgeler

Harekat esnasında referans olarak standart kabul edilmiş belgeler ve el kitaplarıdır.

Harekat Programı

Aynı anda ya da ardışık olarak icra edilecek birbirine bağlı seri harekat faaliyetleridir.

Rotasyon İlkesi

BLACKSEAFOR personelinin hangi Taraf ülkeden seçileceğini ve BLACKSEAFOR’a ilişkin toplantıların hangi Taraf ülkede icra edileceğini düzenleyen planlama kriteridir.

Yazmanlık

Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi (BSNC) toplantılarının icrasını kolaylaştırmak maksadıyla Tarafların temsilcilerinden oluşturulan kuruldur.

Tahsis Edilen Gemiler

Taraflarca belirlenen ve Aktivasyon süresince BLACKSEAFOR’u oluşturmak üzere Harekata yönelik olarak bir araya gelen gemiler.

Sessizlik Yöntemi

Yazılı belgelerin kabulünde uygulanan bir yöntemdir. Bir taslak belge hakkında, belirlenen bir zaman dilimi içerisinde bir yazılı değişiklik önerisi ya da bir itiraz yapılmadığı takdirde, teklif edilen taslağın kabul edildiğini gösteren yöntemdir.

Taktik Komuta

Üst makam tarafından tahsis edilen vazifenin icra edilmesi amacıyla emrine verilen kuvvetlere görevler verebilmesi için bir Komutana tanınan yetkidir.

Taktik Kontrol

Tahsis edilen vazifelerin veya görevlerin yerine getirilmesi için lüzumlu hareket ve manevraların detaylı ve genellikle mahalli olarak idare ve kontrol edilmesidir.

Taktik Neşriyat

Çeşitli deniz harekatlarında kullanılmak üzere hazırlanmış, deneyim ve tatbikatlar neticesinde geliştirilen kılavuz kitaptır. Taktik neşriyatlar tüm deniz birliklerinin komuta kontrol ve manevralarına ilişkin doktrin, taktik, talimat ve usulleri içerir.

Görev Yönergesi

Bir kişi ya da kurulun oluşumu, atama usullerini, görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını ayrıntıları ile açıklayan belgedir.

Eğitim Faaliyetleri

Talimatlara uygun bir şekilde ve tatbikatlar ile teorik ve ameli olarak Deniz Kuvvetleri personelinin harekat nevilerini uygulamadaki ünsiyetini artırarak belirli standartlara getirme işlemidir.

Plan Harici Aktivasyon

Aktivasyon Programında öngörülmeyen ancak Taraflar arasında oydaşma ile kararlaştırılan ilave aktivasyon faaliyetidir.

Çalışma Lisanı

Faaliyetlerin planlanmasında, tatbikatların icra edilmesinde, eğitim faaliyetlerinde ve denizde ve karada icra edilen harekatlarda kullanılan ortak lisandır.

AWP Faaliyet
BLACKSEAFOR Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu
BSNC Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komite
COCC Komuta Değişimi seremonisi
COMBLACKSEAFOR BLACKSEAFOR Komutanı
COSBLACKSEAFOR BLACKSEAFOR Kurmay Başkanı
MFA Dışişleri Bakanlığı
MOD Savunma Bakanlığı
OPBLACKSEAFOR Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Harekat Kontrol Makamı
OSCE Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
PG Planlama Grubu
UN Birleşmiş Milletler
Okunma Sayısı :4635
Güncelleme Tarihi : 30-12-2014

BAĞLANTILAR